Правила конкурсного приймання

Зображення користувача Irina.

Схвалено на спільному засіданні педагогічної ради та ради школи, протокол № _3_/_1_ від 21.03. 2011 року

Правила конкурсного приймання учнів

до спеціалізованої природничо-математичної

школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка

       Правила розроблено згiдно з «Інструкцією про порядок конкурсного приймання дiтей (учнiв, вихованцiв) до гiмназiй, лiцев, коледжiв, спецiалiзованих шкiл (шкiл-iнтернатiв)», затвердженою наказом Мiнiстерства освіти i науки України № 389 вiд 19.06.2003 р., зареєстрованим наказом Міністерства юстиції України № 547/7868 від 04.07.2003 р., Статутом спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка м. Білої Церкви, затвердженим рішенням  Білоцерківської міської ради V скликання, рішення № 558 від 20 грудня 2007 року.
                                       1. Загальнi положення

1.1. Приймання учнiв до спеціалізованих класів здiйснюється на конкурснiй основi.

1.2. У конкурсному відборi (конкурсi) можуть брати участь дiти (учнi) незалежно вiд мiсця проживання.

1.3. Конкурснi випробування здiйснюються на безоплатнiй основi.

1.4. Приймання учнів, якi вступають до загальноосвітніх 1-х класів спеціалізованої природничо-математичної школи, здійснюється  без конкурсу з числа тих дітей, які проживають у мікрорайоні школи; до 2-9, 11 загальноосвітніх класів без конкурсу за наявності місць.

2. Органiзацiя конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання до 1-х  класів оголошуються не пiзнiше, нiж за три мiсяцi до його початку – до 15 грудня кожного року. Оголошення щодо умов i термiнiв проведения конкурсу розмiщується у примiщеннi навчального закладу. Змiст оголошення доводиться до вiдома місцевої громади через засоби масової iнформацiї.

2.2. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, вiдбуватися протягом навчального року за наявностi вiльних мiсць за таких самих умов, що й основне. При цьому наповнюванiсть класiв не повинна перевищувати 30 учнiв.

2.3. Для проведения конкурсних випробувань у школі створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою навчального закладу.

2.4. До участi в конкурсi допускаються дiти (учнi) на пiдставi заяви їх батькiв або осiб, якi їх замiнюють, що подається на iм’я директора навчального закладу, свiдоцтва про базову загальну середню освiту, якщо учень вступає до 10-го класу. Для участi в конкурсi дiтей, якi вступають до 1-го класу спеціалізованої природничо-математичної школи, подаються копiя свiдоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

2.5. При вступі можна подавати копiї дипломiв, грамот, інших документiв, якi пiдтверджують здiбностi учнiв з обраних спеціалізацій та вiдображають їх навчальнi та/або творчi досягнення.

2.6. Не дозволяється вимагати вiд учнiв характеристик з попереднього мiсця навчання, довiдок з мiсця роботи батькiв тощо.

3. Проведения конкурсу

3.1. Конкурсне випробування для дiтей, якi вступають до 1-го класу спеціалізованої природничо-математичної школи проводиться з 15 березня по 15 квітня, у формi спiвбесiди з дитиною в присутностi її батькiв або осiб, якi їх замiнюють.

3.2. Спiвбесiда з дитиною, яка вступає до 1-го класу спецiалiзованої природничо-математичної  школи, включає виконання спецiальних дiагностичних завдань для перевiрки рiвня загального розвитку дитини, її функцiональної готовностi до систематичного навчання та здатностi до вивченння дисциплін природничо-математичного циклу.

Такi завдання розробляє практичний психолог школи на основi матерiалiв, запропонованих Центром практичної психології та соціальної і виховної роботи Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, та затверджує директор навчального закладу за погодженням з Управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради.

Не допускасться перевiрка знань та умiнь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкiльного навчального закладу.

3.3. Чисельнiсть педагогiчної комiсії для спiвбесiди з дитиною, яка вступає до 1-го класу спеціалізованої природничо-математичної школи, складається з трьох осіб і включає голову комісії -  заступника директора школи з навчально-виховної роботи, та членів комісії - практичного психолога школи та вчителя початкових класів. Співбесіда триває до 30 хвилин.

3.4. Конкурсний вiдбiр учнiв до 10-класу здійснюється за профілями природничо-математичного напряму, визначеними у робочих навчальних планах, що затверджуються Управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради.

3.5. Конкурсний відбір учнів до 10-го класу, проводиться за поданими свідоцтвами про базову загальну середню освіту. Чисельність педагогічної комісії для зарахування учнів до профільних 10-их класів спеціалізованої природничо-математичної школи складається з трьох осіб і включає голову комісії -  заступника директора школи з навчально-виховної роботи, та членів комісії - практичного психолога школи та вчителя з профільної дисципліни.

3.6. Вступники, якi хворiли пiд час проведения конкурсу, зобов’язанi подати медичну довiдку, на пiдставi якої їм надається право участi у повторних конкурсних випробуваннях, у період з 15 по 22 серпня.

4. Порядок зарахування

4.1. Дiти (учнi), якi пройшли конкурсні випробування до 1-го класу, зараховуються до спеціалізованих класів за умови, якщо вони виявили високий або середній рівень готовності до навчання. Діти (учні), які виявили низький рівень готовності до навчання, можуть бути зараховані до загальноосвітніх класів відповідно п. 1.4.

4.2. До навчального закладу подаються такi документи:

  • копiя свiдоцтва про народження;
  • медична картка (довiдка) встановленого зразка.

4.3. Якщо учнi, їх батьки або особи, якi їх замiнюють, не згоднi з рiшенням педагогічної комiсiї, вони можуть звернутися до голови цiєї комiсiї з апеляцiєю. Апеляцiя подається протягом двох днів пiсля оголошення результатiв випробування i розглядається протягом трьох днiв з дня її подання. Для розгляду алеляцiй створюється апеляцiйна комісія з трьох осіб і включає голову комісії -  заступника директора школи з навчально-виховної роботи, та членів комісії - практичного психолога школи та вчителя початкових класів, та погоджується з Управлінням освіти і науки  Білоцерківської міської ради. Проведения додаткових випробувань пiд час розгляду апеляцiй забороняється.

4.4. У разi, якщо висновки апеляцiйноi комiсiї не задовольняють осiб, якi подали апеляцiю, останнi можуть звернутися до Управлінням освіти і науки  Білоцерківської міської ради, яке створює свою апеляцiйну комiсiю, рiшення якої є остаточним.

4.5. До профільних 10-х класів зараховуються учні, які мають у  свідоцтві про базову загальну середню освіту достатній та/або високий рівень знань з профільних дисциплін.

4.6. Випускники 9-х класів інших навчальних закладів, якi за пiдсумками конкурсу не зараховані до профільних 10-х класів спеціалізованої природничо-математичної  школи, продовжують навчання у закладах, де вони навчались до конкурсу. Учні спеціалізованої природничо-математичної школи, які за підсумками конкурсу не зараховані до профільних класів,  здобувають повну загальну середню освіту в загальноосвітніх класах або в інших закладах.

4.7. Дiти (учнi), якi зарахованi до профільних класів спеціалізованої природничо-математичної школи, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днiв вiд їх початку, вiдраховуються з навчального закладу. На звiльненi мiсця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

5. Контроль за проведениям конкурсу

5.1. Директор навчального закладу несе персональну вiдповiдальнiсть за дотримання вимог «Інструкцiї про порядок конкурсного приймання дiтей (учнiв, вихованцiв) до гiмназiй, лiцев, колегiумiв, спецiалiзованих шкiл (шкiл-iнтернатiв)», затвердженої наказом Мiнiстерства освіти i науки України № 389 вiд 19.06.2003 р., зареєстрованого наказом Міністерства юстиції України № 547/7868 від 04.07.2003 р. та  Правил конкурсного приймання учнів до спеціалізованої природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка.

5.2. Контроль за органiзацiєю та проведениям конкурсу, порядком зарахуваяня дiтей (учнiв) до спеціалізованої природничо-математичної школи за його результатами покладається на Управління освіти і науки  Білоцерківської міської ради.

Збір матеріалів Збір матеріалів
04:48:24|127.0.0.1|localhost|2018-04-18|Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)|216.126.41.18

::