Про підсумки засідання педагогічної ради

Зображення користувача Irina.

        Традиційно в останні серпня у школі пройшло засідання педагогічної ради на тему "Про результати роботи школи у 2010\2011 н.р. та плани на 2011\2012 н.р." Серед визначних питань були розглянуті та схвалені педагогічною радою стратегічні документи: робочий план школи та робочий навчальний план. У обговоренні прийняли участь педагоги, що підкреслили значення розвитку природних здібностей та обдарувань учнівської молоді, перспективи впровадження варіативної складової робочого навчального плану, поділ класів на групи при вивченні окремих предметів, профілі та напрями школи ІІІ ступеня. Як наслідок, було прийнято рішення.

  
         З метою практичної реалізації Закону України № 2442-ІУ "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховоного процесу", основних положень Національної доктрини розвитку освіти, Указу Президента України від 30.09. 2010 року № 926/2010 "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", спрямованих на підтримку вітчизняної освіти і науки, а також законів України "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", "Про охорону дитинства", на виконання положень Концепції профільного навчання в старшій школі, Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова КМ України від 20.04. 2011 року № 462), Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, Програми розвитку системи освіти Білої Церкви на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради від 25.05. 2011 року № 184-09-ІУ, рекомендаціями серпневої конференції педагогічних працівників закладів освіти м. Білої Церкви 29.087. 2011 року
рекомендуємо:
1. Адміністрації, педагогічному колективу школи створити умови для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної орієнтації змісту освіти, індивідуалізації навчання дітей, можливості використання отриманих знань у життєвих ситуаціях.
Забезпечити ефективне функціонування моделі профільного навчання в старшій школі. Продовжувати розширювати та поглиблювати партнерські звязки з ВНЗ м. Києва, та науковими установами міста і області щодо реалізації Концепції профільного навчання та з метою залучення науковців до роботи з обдарованою молоддю, враховуючи статус школи та її статутні завдання і можливості.
Постійно.
2. З метою повного залучення дітей до навчання посилити персональний контроль вчителів за організацією обліку дітей закріпленого мікрорайону, та здобуттям кожною дитиною повної загальної середньої освіти.
На виконання Постанови КМ України № 872 від 15.08. 2011 року "Порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах" створити умови для здобуття якісної освіти дітьми з особливими потребами.
Олійник Л.І., вчителі школи, постійно.
3. Через розширення системи роботи з обдарованими дітьми оптимізувати пошук нових форм підтримки та розвитку таких дітей, сприяти формуванню і розвитку в учнів творчої активності та компетентності, необхідних для самореалізації в практичній, науковій, художній та інших видах діяльності.
Педагогічний колектив, постійно.
4. Впроваджувати у навчальний процес новітні технології навчання, комп*ютерно-орієнтовані засоби підтримки і супроводу навчального процесу, здійснювати їх інтеграцію з традиційними засобами навчання, створити умови для використання кожним учителем інформаційно-комп*ютерного забезпечення навчального процесу. Забезпечити навчання вчителів "Intel. Навчання заради майбутнього".
Протягом року, адміністрація, педагогічний колектив.
5. З метою підвищення якості освіти упроваджувати моніторингове дослідження результатів роботи педагогів школи. Продовжити роботу з підготовки випускників 11-х класів до участі в ЗНО. Апробовувати та впроваджувати систему моніторингу рівня знань випускників з української мови, математики, історії України, іноземної мови, фізики, хімії, біології.
Протягом року, адміністрація.
6. Продовжувати роботу по оснащенню кабінетів школи необхідним сучасним технічним обладнанням з природничо-математичних та технічних дисциплін, бібліотеки, забезпечення ліцензованими комп*ютерними програмами.
Протягом року, адміністрація.
7. Активізувати роботу батьків у процес впровадження національних і родинно-сімейних традицій, здорового способу життя та виховання здорової дитини, забезпечення створення здоров*язберігаючого середовища. Створити умови для запобігання негативним проявам поведінки серед учнівської молоді та впровадити систему заходів з профілактики підліткової злочинності.
Активізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу.
Протягом року, адміністрація.
8. Посилити патріотичне та громадянське виховання учнів, спрямоване на формування в них ціннісного ставлення до держави, суспільства, мови, сім*ї, самого себе, почуття особистої відповідальності за долю своєї держави та українського народу. Підвищувати рівень правової культури, сприяти формуванню учнів активної життєвої позиції. Виховувати активних учасників державотворчих процесів через усвідомлення причетності до європейської спільноти, сприйняття загальносвітових цінностей полікультурного суспільства.
Протягом року, педагогічний колектив.
9. Через раду школи, піклувальну раду, батьківських комітет, органи учнівського самоврядування утверджувати сучасну модель державно-громадського управління навчальним процесом у школі, передбачивши розміри впливу громадської думки на прийняття управлінських рішень
Протягом року, адміністрація школи.

 

 

Збір матеріалів Збір матеріалів
23:15:05|127.0.0.1|localhost|2019-12-09|Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.0~bm; +http://www.semrush.com/bot.html)|85.208.96.65

::