Віртуальний методичний кабінет

Меню підрозділу

Зображення користувача Irina.

    Педагогічний колектив працює над  науково-методичною проблемою: „Створення рівного доступу до якісної освіти через впровадження новітніх технологій навчання, формування ціннісних орієнтацій учнів”

      Забезпечення високого методичного рівня викладання предметів у школі досягається завдяки розгалуженій структурі методичної роботи в школі.      

Працюючи над проблемою впровадження в практику роботи нових педагогічних систем та технологій навчання, педагогічний колектив досяг певних успіхів у впровадженні інформаційних технологій в управлінні, методичному забезпеченні та організаційній підтримці навчально-виховного процесу. Успішно вирішувалась проблема диференційованого та особистісно-зорієнтованого підходу до учнів.

    Реалізація ідеї розвитку обдарованості втілюється в нашій школі через визначення змісту освіти, відбір провідних технологій, визначен­ня структури освітнього процесу, створення єдиної неперервної систе­ми урочної і позаурочної освіти, організацію психолого-педагогічного супроводу учня, розробку та впровадження локальної програми роботи з обдарованою молоддю на 2010-2014 рр.

Побудова цілісної дидактичної системи освіти обдарованої дитини в школі заснована на таких підходах, які:

 • необхідність створення і реалізації нової моделі майбутньої ос­віти, що поєднує в собі оволодіння системою спеціальних знань, умінь і навичок, які забезпечують високий рівень навчальних досягнень учнів в обраних ними сферах при формуванні високої загальної компетент­ності в усіх сферах вивчення;
 • зміст освіти спрямовано на синтез універсального і спеціалізо­ваного підходів, тобто на формування картини світу, адекватної сучас­ному рівню знань і вихованню творчого підходу до вирішення будь-якої проблеми;
 • активізація особистісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі, який допомагає більшою мірою задовольняти пізнавальні потреби та інтереси кожного учня, формувати загальні і специфічні здібності дітей;
 • реалізація освітнього процесу, що поєднує універсальність і профільність, можлива лише в просторі єдиного освітнього простору школи, залучення всіх суб'єктів освітнього процесу до діяльності з його проектування й реалізації.

  Протягом багатьох років у школі реалізуються певні напрями ос­вітньої політики, з часом вони оновлюються та заміняються більш актуальними, такими, що відповідають потребам часу, найбільш важливі з них такі як:

 • поєднання інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану, що підсилює природничо-математичний профіль навчання, що дозволяє учням  через систему спецкурсів і семінарів здійснювати вибір рівня вивчення конкретного предмета в старшій ланці;
 • протягом багатьох років у школі формуються класи за різними профілями, починаючи з 5-го класу. Таким чином, до 10-го класу учні отримують достатній досвід вибору профілю навчання;
 • у 10-х класах здійснено перехід на такий типовий навчальний план, який дозволяє більшою мірою задовольнити освітні потреби уч­нів;
 • у процесі реалізації моделей профільного навчання і навчання за індивідуальним планом члени педагогічного колективу школи розробили та апробували значну кількість авторських програм, до ба­гатьох із них створені методичні й дидактичні матеріали;
 • у школі успішно працює психологічна лабораторія, яка здій­снює психолого-педагогічний супровід розвитку дітей на різних ета­пах навчання;
 • удосконалення системи індивідуалізації та диференціації в на­вчанні перебуває в компетенції науково-методичної ради школи, ос­новною функцією якої є вирішення стратегічних питань;
 • навчання за програмою «Intel. Навчання заради майбутнього» (тренер вчитель інформатики вищої категорії, вчитель методист Потапова Ж.В.). Дві групи (24 вчителі) у 2012-2013 році пройшли навчання та отримали відповідні сертифікати;
 • державно-громадське управління школою через використання інтерактивних можливостей офіційної сторінки школи в мережі Інтернет за адресою http://school16.org.

     У навчальному плані школи виділяються стандартний, академічний, профільний  та індивідуальний компоненти.

            Базові курси за вибором  передбачають формування ключових інтелектуальних умінь, навичок самостійної роботи з інформацією, ово­лодіння колом структуроформувальних знань і соціальним досвідом. Вони спрямовані не тільки на освоєння основ наук, а й на формування специфічних здібностей, притаманних цим наукам.

           Специфіка профільної  освіти полягає в загальній прородничо-математичній спрямованості, яка проявляється в навчальному плані, цей курс є базовим саме для школи як спеціалізованого  освітнього закладу. Як профільні курси в навчальний план закладено основи наукової діяльності, сходинки до інформатики, інформаційні технології, математичні задачі з параметрами, хімічний експеримент, екологія, економічна психологія, методи розв’язування фізичних задач, геометрія як практика, логіка і фантазія, вступ до теорії чисел, логіка, основи споживчих знань, політична географія, інформаційний працівник, основи демократії  тощо.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії школярів в умовах профільного навчання  на сьогодні неможливе без плідної співпраці з вищими навчальними закладами, змістового та методичного забезпечення профільного навчання. Зустрічі з науковцями вносять нове бачення  у вирішенні педагогічних проблем.

           Школа вже кілька років поспіль співпрацює з вузами та філіями м. Білої Церкви та  Києва, підписані  угоди  про співпрацю:

      кафедрою органічної та біологічної хімії БНАУ (зав. кафедрою доктор сільськогосподарських наук, професор Цехмістренко Світлана Іванівна); робота в системі МАН. Результатами роботи є призові місця на  міському конкурсі-захисті МАН (Мухін Володимир Вікторович, 10-Б клас, «Генномодифіковані організми. Користь та небезпека»  –ІІІ місце): на базі нашої школи в минулому році було проведено студентами Університету економіки та права «Крок»  ПРОФ-ФЕСТ, участь у якому брали учні багатьох шкіл. Діти віднеслись серйозно до гри і в результаті отримали елементи знань з багатьох професій. Саме партнерству із університетом завдячуємо безкоштовній підготовці наших учителів на Всеукраїнських тренінгових навчаннях з курсу «Ейдетики», який успішно використовується на практиці. Відбулася зустріч із деканом довузівської підготовки Наконечною Г.І., де отримали кілька пропозиції щодо продовження співпраці.

     На базі школи працює філія Університету  економіки та права «Крок»; дружба з науковцями  «Кроку»   існує   дев’ять  років. Це дає певні результати:

 •  вчителі-тренери використовують на уроках елементи  курсу «Розвиток пам’яті та образного мислення на уроках» (один із розділів «Ейдетики»).

З 2012 року колектив БСПМШ № 16  плідно попрацює із науковцями Інституту педагогіки НАНУ. За укладеними  угодами продовжувалась робота

 • з лабораторією літературної освіти (зав. лабораторією кандидат пед. наук Яценко Таміла Олексіївна);   
 • В БСПМШ № 16  апробувалась програма «Фантастична проза» (11-В,Г класи; вч. Колєснікова Т.М., Дорофєєва Н.Г.)
 • лабораторією хімічної та біологічної освіти (зав. лабораторією доктор пед. наук, професор Величко Людмила Петрівна) 24 квітня 2012 року на базі шкли був проведений семінар на тему: «Навчально-методичне забезпечення профілізації освіти в умовах спеціалізації навчально-виховного середовища», де із доповіддю «Екологічна складова шкільної освіти»  виступила старший науковий співробітник лабораторії, кандидат педагогічних наук Вороненко Тетяна Іванівна.
 • лабораторією географічної та економічної освіти (зав. лабораторією доктор пед.наук, професор Топузов Олег Михайлович).

     Заступник директора з НМР Тарасюк Н.П. була учасником щорічної  підсумкової наукової   конференції в Інституті педагогіки НАПН 22-23 квітня 2013 року.

          Школа є експериментальним майданчиком Інституту психології НАПН лабораторії соціальної психології (кер. доктор філософських наук, професор Москаленко В.В.) з проблеми «Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації учнівської молоді». Дослідження, зроблені на базі нашої школи, висвітлюються у наукових роботах та роботах у системі МАН. Школа  проходить другий етап експерименту. Результати досліджень узагальнені в статистичних та аналітичних  звітах. Досвід роботи представлено заступником директора з НМР Тарасюк Н.П. та психологом школи Проскурою Т.С.на Восьмій міжнародній науково-практичній конференції «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми» 15 березня 2013 року.

     У 2012-2013 н.р. школа продовжила договір ще на три роки експериментальної діяльності. Змістом  діяльності є спільне проведення пошукових досліджень із розробки та апробації інноваційних психологічно обґрунтованих освітньо-виховних технологій  та проведення спільних наукових та науково-методичних конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів; підготовка до друку підручників, посібників, наукових матеріалів за результатами спільних досліджень.

      Роботу шкільних методичних об’єднань координує методична рада школи. Діяльність якої спрямована на реалізацію проблеми школи, надання допомоги малодосвідченим вчителям, впровадження в практику роботи інтерактивних технологій навчання,елементів ППД, участь у конкурсі „Вчитель року” тощо.

На засіданнях МР школи розглядаються такі питання:

ü      обговорення та затвердження планів методичних структур школи;

ü      розгляд нормативних документа з питань організації навчально-виховного процесу;

ü      організація проведения та підсумки предметних тижнів, конкурсів, змагань;

ü      про затвердження авторських програм кypciв за вибором та    факультативів;

ü      підсумки моніторингів якості викладання дисциплін;

ü      методичні рекомендації для вчителів з питания методики комплексного психолого-педагогічного вивчення особистості учня;

ü      підготовка до видання науково-методичних збірників та посібників;

ü      обговорення перспектив використання в навчально-виховному npoueci елементів сучасних ППД, інновацій, комп`ютерних технологій.

   Результативно працювали МО вчителів-предметників біології, математики, української мови  і літератури, іноземних мов. Ці ШМО взяли участь у міському конкурсі шкільних МО. Методичне об’єднання вчителів математики (керівник Лемешко Л.С.) вибороло ІІІ місце серед МО вчителів міста, а інші отримали дипломи учасників. Робота предметних об’єднань - це участь  в олімпіадах та різноманітних конкурсах, вечорах та предметних тижнях. Учителі спонукають  учнів до розвитку свого обдарування, підтримують впевненість у своїх силах; стимулюють творчість та активність учнів завдання, які вимагають творчого підходу до їх розв’язання.        

    У грудні 2012 року на базі школи був проведений Всеукраїнський інтерактивний природничий конкурс "Колосок-2012" для учнів 3-11 класів (координатоир Шепель Н.Г, Бачківський В.М.). за результатами якого маємо призерів  «Золотий колосок» - 24 учні та лауреатів  «Срібний колосок» - 46 учнів. Налагоджено постійну активну співпрацю з міською Станцією юних натуралістів: участь в акціях, тренінгах, волонтерство; 25 учнів 8-11 класів відвідували заняття з йодопрофілактики та профілактики туберкульозу й гепатиту.

      Цехмістренко Світлана Іванівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри органічної і біологічної  хімії  Білоцерківського національного аграрного університету провела для старшокласників школи цикл лекцій «Біотехнологія: минуле, сьогодення, майбутнє».

    Помітно зріс рівень педмайстерності вчителів. Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів. Це підтверджено результатами атестації. За атестаційний період було пророблено багато роботи учителями:

-         складені науково-методичні посібники, зміст яких проаналізований спеціалістами та затверджені на науково-методичних радах школи, управління науки і освіти:

вчитель англійської мови  Дудко Л.М.- «Компетентнісний підхід до поза навчальної діяльності при вивченні англійської мови».

Вчитель географії Чистяк В.Ф.- «Мультимедійний супровід уроків географії у 7 класі».

Учитель початкових класів Селезька Т.І.- «Формування морально-етичних компетентностей у молодших школярів (за творами В.О.Сухомлинського)».

Учитель початкових класів Стрілецька В.В.- «Застосування інтерактивних форм роботи на уроці в школі І ступеня».

Учитель початкових класів Парфенова Т.П.-«Уроки позакласного читання. 4 клас».

Учитель початкових класів Стешина А.Г.- «Формування  у молодших школярів пізнання світу через книгу»

Учитель  математики  Білецька Л.М.-«Використання інформаційно-комунікаціних технологій у процесі викладання математики.»

Учитель математики Грищенко О.Г.- «Лабораторні роботи для учнів 8-9 класів з поглибленим вивченням фізики».

Учитель початкових класів Пустовіт Т.В.  - «Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого мислення учнів».

Навчальний посібник «Музичне мистецтво. 4 клас» авторів Галкіної Л.В., Савчук Г.П. був схвалений комісією дисциплін художньо-естетичного циклу науково-методичної ради з питань освіти і науки МОНУ (протокол №1  від 02.02.2011 року). Посібник був визнаний кращим виставковим матеріалом і отримав золоту медаль Російської ноосферної академії науки  та освіти.  

У видавництві педагогічної преси та шкільної літератури «Шкільний світ» надрукований навчально-методичний посібник «Математика за новою програмою. 5 клас» (авт. Білецька Л.М., Грищенко Ж.М., Кирдей І.Д., Лемешко Л.С.).

         Підсумком  атестаційної комісії стало засідання „Круглого столу”, де членам атестаційної комісії було представлено творчі звіти учителів. Варто відмітити високий науково-методичний рівень презентаційних матеріалів вчителів Савчук Г.П., Білецької Л.М., Стешиної А.Г., Пустовіт Т.В., Чистяк В.Ф., Поліщук Н.П., Дудко Л.М.

  За результатами останньої атестації 69 відсотків учителів школи мають вищу кваліфікаційну категорію, 23 з них присвоєні педагогічні звання, 17 мають почесне звання "Відмінник освіти України."

Тарасюк Н.П., заступник директора школи з НМР

Збір матеріалів Збір матеріалів
18:52:52|127.0.0.1|localhost|2021-04-13|Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; Redmi Note 7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Mobile Safari/537.36|178.94.248.86

::