Наказ про організацію науково-методичної роботи

Зображення користувача Irina.

Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів  № 16

ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області

 

НАКАЗ

Біла Церква

30. 08. 2016                                                                                                                    № 268

Про зміст та організацію науково-методичної

роботи з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році

 

Відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Державного стандарту по­чаткової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Ка­бінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), Концепції національно-патріоти­ч­но­го виховання дітей і молоді затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 16 че­рвня 2015 року № 641, на виконання наказів управління освіти і науки Білоцер­ків­сь­кої мі­ської ради від 23.06.2014 № 74 «Про надання статусу міського опорного закладу ос­ві­ти», 17.06.2016 № 79 «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними ка­д­­ра­ми в закладах освіти м. Білої Церкви у 2015/2016 навчальному році», від 29.08.2016 № 88, «Про організацію й проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти м. Білої Церкви у 2016/2017 н. р.»,наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області   від   29.09.16     за

 № 89 , а також із ме­тою вдо­сконалення фахової освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста, створення організаційних умов для формування методичної культури вчителів, до­сяг­нення позитивних результатів навчально-виховного процесу, реалізації особис­тіс­но­­го потенціалу кожного педагога, забезпечення кожному уч­неві рівного доступу до які­с­ної освіти

НАКАЗУЮ:

 

 1. У 2016/2017 навальному році продовжити  роботу над єдиною науково-методичною проблемою    «Створення рівного доступу до якісної освіти через впровадження новітніх технологій навчання, формування ціннісних орієнтацій учнів».

2. З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки вчи­те­лів спрямувати всю науково-методичну роботу у 2016/2017 н. р. на вирішення та­ких за­в­да­нь:

2.1. забезпечення  поетапного впровадження  Державного стандарту початкової,         базової та    повної зага­ль­­ної середньої освіти; створення належних умов для успішної адап­тації    уч­нів до систематичного шкільного життя;

2.2.     системна підготовка педагогічних працівників школи до реалізації завдань  про­філь­ного навчання в міжкурсовий період, психо­лого-педагогічний і науково-ме­тодич­ний супровід функціонування профільного навчання в школі ІІІ сту­пеня;

2.3.     модернізація організаційних форм і змісту науково-методичної роботи з педа­го­гіч­ни­ми та керівними кадрами, проведення моніторингу якості науково-мето­дич­ної ро­­бо­ти, удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, ви­явлення та пі­д­т­ри­­мки творчо працюючих учителів і підготовка їх до участі у фахових кон­кур­сах;

2.4.     активізація роботи web-сайту школи, опанування хмар­ними технологіями;

2.5.     створення та використання навчально-методичного забезпечення для запро­вад­же­н­ня дистанційного навчання для учнів школи, активізація участі у  ро­боті цен­т­рів дистанційного навчання;

2.6.     створення організаційно-педагогічних умов для розвитку інноваційного освіт­нього простору, збільшення кількості об'єктів і підвищення якості інно­ва­ційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи в  школі;

2.7.     координація роботи з педагогічними працівниками школи щодо своєчасного ви­яв­лення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку об­да­ро­ваної молоді;

2.8.     науково-методичний супровід і навчально-методичне забезпечення професій­ної ді­я­льності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умо­­вах  школи;

2.9.     створення умов та стимулювання педагогічних працівників до поширення влас­но­го педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, створення інно­ва­цій­них програм та авторського навчально-методичного забезпечення, видавничу дія­ль­­ність.

 

3.Створити й затвердити мережу науково-методичної роботи з керівними та педа­гогіч­ни­ми кадрами, затвердити керівників творчих педагогічних і методичних об’єднань, організувати їх роботу протягом 2016/2017 н.р. ( Додаток 1).

 

4.З метою загального керівництва й координації науково-методичної роботи з педа­го­гіч­ними кадрами й упровадження в навчально-виховний процес досягнень пси­холого-пе­дагогічної науки затвердити склад науково-методичної ради (Додаток 2).

 

5.Затвердити план роботи методичної ради  школи. (Додаток 3).

 

6.З 01.09.2016 року продовжити роботу опорної школи   з  проблем «Забезпечення якісної природничої освіти»(відп. Кирдей І.Д.); «Цивільний захист. Безпека життєдіяльності сучас­ників навчально-виховного процесу», ( відп. Бабенко А.М.).

 

7.Продовжити дослідно-експериментальну та інноваційну роботу в школі, спрямовану на постійне оновлення змісту навчання й виховання, запровад­жен­ня в практику роботи вчителів інноваційних технологій навчання й виховання, нових ін­фор­маційних технологій навчання  за обраними напрямами(Додаток 4).

 

8.Заступнику директора з НВР Тарасюк Н.П.:

8.1.У 2016/2017 н.р. провести шкільний етап та взяти участь у міському етапі конкурсу «Учитель року» та  конкурсу на кращий web-сайт закладу освіти,  взяти участь у міській виставці педагогічної творчості «Освіта Бі­лої Церкви – 2017» з метою ви­яв­ле­ння творчо працюючих учителів, максимальної реалізації та по­пу­­ляризації їхніх профе­сійних досягнень, поширення в практику роботи школи передового педагогічного досвіду кращих учителів..

У 2016/2017 н.р. провести міські тижні педагогічної майстерності педагогічних пра­цівників (за окремим планом).

2.10.            До 31.10.2015 року провести педагогічну конференцію «Бар'єри у професійній діяльності педагога та шляхи їх подолання».

 8.4. До 15.09.2016 року спланувати заходи щодо популяризації та пропаганди пере­до­во­­го педагогічного досвіду, вивчення, узагальнення й упровадження в практику ро­бо­­­ти досвід творчо працюючих педагогів, висвітлення його в засобах масової ін­фор­­мації, на порталі КВНЗ КОР «Академія неперервної ос­віти» через сайт «Мій кра­­щий урок»,  на сайті НМЦ та в середовищі «БЦхмари».

 8.5.До 01.06.2017 року поновити бази та банки даних педагогічних інновацій,      медіа­тек­у та  картотеку передового педагогічного досвіду педагогів школи.

8.6 З 01.10.2016 року використовувати атестацію педагогічних працівників, огляди, конкурси та інші заходи для заохочення педагогів до участі в науково-мето­дич­ній роботі з метою зростання їхньої професійної майстерності, розвитку педа­го­гіч­ної культури та творчої активності.

 8.7. До 01.04.2017 року вивчити досвід учителів   Сеньків В.І., Клуббе О.П,   Стадніченко Г.М., Єсюк Л.В., Дудки Н.П., Константиненко Л.Г., Черненко О.Ю., Орлової Л.С., Залецької О.В., Чумак Т.В.,  Костини В.І., Алімової Л.М., Прохацької О.П., Дудки А.М., Красножон О.І., Качалаби Л.В., Гончар О.Г.  та поповнити картотеку ППД школи матеріалами досвіду роботи .                                                                         

8.8. Провести  заходи, спрямовані на якісну атестацію вчителів до 01.03.2017 року (згідно графіка атестації).

8.9. У 2016/2017н.р.продовжити апробацію програми «Українська фантастична проза» у 10-Б, 11-Б  класах (вч. Пелих Т.М., Грабовецька Н.Ф.). автор: кандидат педагогічних наук Логвіненко Н.М;

8.10. Продовжити роботу над другим етапом експериментальної діяльності  в рамках договору із лабораторією соціальної психології (кер. доктор філософських наук, професор Москаленко В.В.) Інституту психології НАПН ім. Г. Костюка з проблеми «Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації учнівської молоді».

                                                                                                            Вересень-травень 2016/2017 н.р                                                                         

8.11. Продовжити дослідно-експериментальну та інноваційну роботу в школі, спрямовану на постійне оновлення змісту навчання й виховання, запровадження в практику роботи  вчителів інноваційних технологій навчання й виховання, нових інформаційних технологій навчання, з цією метою продовжити співпрацю з науковцями:

 • відділом навчання української мови та літератури, (зав. відділом Голуб Н.Б )

 • відділом хімічної, біологічної та фізичної освіти, (зав. відділом  доктор пед.   

 • наук, професор Величко Людмила Петрівна)

 • відділом географічної та економічної освіти (зав. Надтока  О.М.,) Інституту педагогіки НАПН України;

 • кафедрою органічної та біологічної хімії БНАУ (зав. кафедрою доктор сільськогосподарських наук, професор Цехмістренко Світлана Іванівна);

 • Київським міжнародним університетом (ректор Хачатурян Хачатур Володимирович);

 • Харківський фармацевтичний університет (ректор В.П. Черних)

 • Інституту розвитку дитини при Київському педагогічному університеті ім.. Драгоманова (канд. пед.наук Репетій С.Т) Вересень-травень 2016/2017 н.р                                                                         

 9 До 20.05.2017 року підбити підсумки роботи  над методичною проблемою школи у формі круглого столу

 

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Тарасюк Н.П.

 

Директор школи                                                                                А.М. Бабенко

 

Додаток 1

 

 

Склад науково-методичної ради

 

 Голова ради – Бабенко А.М. - директор школи, голова ради.

 

 Члени ради

Тарасюк Н.П. – заступник директора з НВР- відповідає за  науково-   методичну роботу в школі.

 Олійник Л.І.. –заступник директора З НВР- відповідає за вивчення і   аналіз стану навчально-виховного процесу школи І ступеня;

Кирдей І.Д. – заступник директора з НВР- відповідає за  профільне навчання;

Галкіна Л.В.-заступник директора з НВР- відповідає за впровадження сучасних форм позакласної роботи

Проскура Т.С. – психолог школи-відповідає за психолого-педагогічний моніторинг розвитку особистості учня спеціалізованої школи.

Левченко Г.П. – глова МО вчителів фізичної культури-відповідає за режим роботи школи та дотримання санітарно-гігієнічних норм;

Чистяк В.Ф. – голова комітету профспілки-відповідає за наповнюваність та систематизацію матеріалів в методкабінеті;

Лабага О.П. – відповідальна за роботу творчих груп.

Яценко О.А.- голова МО вчителів природничого циклу.

Лемешко Л.С.- голова МО вчителів математичного циклу.

Додаток 2

      

Предметні методичні об’єднання:

 

1. Вчителів української мови і літератури - Єсюк Л.В.

2. Російської мови і  зарубіжної  літератури - Шутенко Т.О.

3. Вчителів історії - Васильєва Н.С.

4. Вчителів математики та  інформатики - Лемешко Л.С.

5. Вчителів іноземної мови - Дудко Л.М.

6. Вчителів природничого циклу - Яценко О.А.

7. Вчителів фізичної культури - Левченко Г.П.

8. Вчителів трудового навчання  та обслуговуючої праці          Чумак Т.В.

9 Вчителів початкових класів і вихователів ГПД.        Пилипчук Т.В.

10. Класних керівників: 8-11-х класів - Грищенко Ж.М. 5-7-х класів - Поліщук Н.П.

Додаток 3

 

 

Творчі групи вчителів

 

 • Дудка Н.П. “Пріоритетні напрямки виховання в освітньому просторі сучасної школи І ступеня”

 • Алімова Л.М. “Сучасний урок  світової  літератури. Самореалізація особистості”

 • Пелих Т.М.- “Розвиток творчих здібностей учнів на уроках рідної мови і літератури”

 • Дудко Л.М., Поліщук Н.П., Сеньків В.І.  Впровадження технології “Створення ситуації успіху”

 • Грабовецька Н.Ф. “Впровадження особистісно-орієнтованих технологій виховання в практику роботи школи”

 • Проскура Т.С. « Науково-психологічні дослідження- у практику роботи з учнями»

 • Єсюк Л.В.  «Проектна діяльність школярів»

 • Прохацька О.П., Навчальний центр педагогічної майстерності вчителів фізики

 • Авторська школа вчителя початкових класів Степанкевич Г.М.

 • Майстер-клас вчителя української мови і літератури  Пелих Т.М.

 • Консультпункт  учителя інформатики Потапової Ж.В.

 • Творча лабораторія вчителя фізичної підготовки  Пономаренко. Л.І.

 • Педагогічна студія «Віртуальний кабінет»  (кер. Яценко О.А., Константиненко Л.Г.)

 • Творча група «Використання методу проектної діяльності при вивченні іноземної мови» (кер. Дудко Л.М.)

Збір матеріалів Збір матеріалів
23:36:20|127.0.0.1|localhost|2019-11-15|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|100.24.115.253

::