Концепція сайту ліцею

Зображення користувача Irina.

       
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИЙ ЛІЦЕЙ-ГІМНАЗІЯ № 16 ІМ. М.О. КИРИЛЕНКА 

БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

30.08. 2022                                                      Біла Церква                                                            № 124


Про введення в дію рішення педагогічної ради, протокол № 9 від 30.08. 2022

«Про затвердження Положення про офіційний сайт закладу освіти у всесвітній мережі Інтернет»


Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про їхню діяльність та оприлюднює її. Заклад освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язаний забезпечувати на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів, що регламентують його діяльність. 

Для дотримання норм Закону України «Про освіту» та з метою своєчасного інформування громадськості про хід освітнього процесу, виховання патріотичного ставлення до школи, міста, країни, оптимізації впровадження передового педагогічного досвіду вчителів, залучення членів учнівського самоврядування до активної участі у житті закладу освіти, оприлюднення достовірної та актуальної інформації,-


НАКАЗУЮ :


 1. Затвердити Положення про офіційний сайт Білоцерківського природничо-математичного ліцею-гімназії № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області (Додаток 1) та структуру сайту закладу освіти (Додаток 2), приклади згоди на розміщення персональних даних учасників освітнього процесу на сайті закладу освіти в мережі Інтернет (Додаток 3), рекомендації щодо оформлення матеріалів сайту (Додаток 4). 

 2. З покласти персональну відповідальність за функціонування офіційного сайту закладу на директора ліцею Бабенка А.М.

 3. Призначити адміністратором сайту заступника директора з НВР Кирдей І.Д.

 4. Забезпечити якісне функціонування офіційного сайту, його систематичне інформаційне наповнення, поклавши відповідальність за наповнення розділів сайту заступників директора школи з НВР Галкіну Л.В., Поліщук Н.П., Кирдей І.Д., практичного психолога Проскуру Т.С., соціального педагога Олійник В.М., медичну сестру Сергійко Л.В., голів шкільних методичних об’єднань Єсюк Л.В., Дудко Л.М., Лемешко Л.С., Юсупову В.М., Пономаренко Л.І., головного бухгалтера Сепуру С.Я., бібліотекарів Клуббе О.П. та Пациаді М.В.

 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ліцею                                                                                    Анатолій БАБЕНКО

ПОЛОЖЕННЯ

про офіційний сайт 

Білоцерківського природничо-математичного ліцею-гімназії № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області


І. Загальні положення


 1. Це положення про вебсайт закладу освіти (далі  ̶ Положення) визначає порядок створення та роботи інформаційного сайту закладу освіти за покликанням http://school16.org  з метою розширення інформаційного освітнього простору.

 2. Сайт – це сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об’єктів авторського права та (або) суміжних прав тощо, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси вебсайту та (або) облікового запису власника цього вебсайту, доступ до яких здійснюється через адресу мережі Інтернет; поєднує в собі процеси збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і водночас презентує актуальний результат діяльності закладу освіти.

 3. Функціонування сайту регламентоване чинним законодавством України й додатково – рішеннями педагогічної ради (ради закладу освіти) та/чи наказами керівника закладу освіти.

 4. Положення про сайт закладу освіти (далі  ̶  Сайт) може бути розроблене в закладі освіти, затверджене наказом керівника закладу освіти й діяти до прийняття іншого рішення.

 5. Зміни до Положення про Сайт закладу освіти можуть бути внесені за рішенням педагогічної ради закладу освіти.

 6. Чинне Положення визначає поняття, мету, завдання, вимоги, критерії та організацію Сайту закладу освіти в умовах інформаційного суспільства.

 7. Керівник закладу освіти призначає адміністратора(ів) Сайту, який(і) несе(уть) відповідальність за своєчасне розміщення та об’єктивність інформації, видалення чи оновлення застарілої.

 8. Створення і підтримка Сайту є предметом діяльності команди закладу освіти.


ІІ. Мета і завдання Сайту закладу освіти


 1. Мета Сайту: формування інформаційно-освітнього простору закладу освіти.

 2. Завдання Сайту:

 • презентація закладу освіти в мережі Інтернет, формування його  позитивного іміджу;

 • інформування про особливості закладу, освітні стандарти, навчальні програми та плани, запроваджені в освітньому процесі, загальні відомості про педагогічний колектив, історію розвитку закладу освіти, досягнення тощо;

 • забезпечення відкритості діяльності закладу освіти та висвітлення його діяльності в мережі Інтернет;

 • інформаційно-освітнє забезпечення діяльності учасників освітнього процесу, зокрема доступу до необхідних інформаційних та освітніх ресурсів, дистанційної форми здобуття освіти тощо;

 • взаємодія всіх учасників освітнього процесу: адміністрації, педагогічного колективу, здобувачів освіти, їхніх батьків (осіб, які їх замінюють), соціальних партнерів закладу, громадських організацій і зацікавлених осіб;

 • створення умов для мережевої взаємодії з іншими установами, спрямованої на розв’язання актуальних питань організації освітнього процесу, надання можливості відвідувачам Сайту поставити запитання й отримати на них відповіді тощо;

 • стимулювання творчої активності педагогічних, науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти та їхніх батьків;

 • обмін педагогічним досвідом;

 • висвітлення досягнень закладу освіти, результатів участі педагогічного колективу та здобувачів освіти у творчій, інноваційній, дослідно-експериментальній діяльності;

 • підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання через  мережеві освітні ресурси;

 • звітування про освітню діяльність закладу освіти;

 • функціонування в регіоні єдиної інформаційної інфраструктури.


ІІІ. Інформаційне наповнення офіційного Сайту та його механізми


 1. Інформаційне наповнення Сайту формується відповідно до вимог законодавства та статуту закладу освіти щодо суспільно значущої інформації як для всіх учасників освітнього процесу, так і для інших зацікавлених осіб (Додаток 1-2. Структура Сайту).

 2. Керівник закладу освіти відповідає за змістове наповнення Сайту та його своєчасне оновлення та призначає адміністратором Сайту заступника директора з НВР для здійснення цієї функції.

 3. Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора.

 4. Діяльність адміністратора Сайту безпосередньо пов'язана з його експлуатацією:

 • зміна дизайну та структури;

 • розміщення нової та видалення застарілої інформації, оприлюднення інформації з баз даних, розробка нових розділів Сайту;

 • реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

 1. Адміністратор Сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень і поточних проблем, пов'язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

 2. Інформація, підготовлена для розміщення на Сайті, подається в електронній формі. В окремих випадках текстова інформація може бути надана в рукописному форматі, але без помилок і виправлень; графічна – у вигляді фотокопій, схем, креслень (у такому випадку матеріали переносяться (скануються) на електронні носії) (Додаток 3. Рекомендації щодо розміщення документів на сайті закладу освіти та їх формат).

 3. Розміщення новин та зміна застарілої інформації відбувається за потреби, але не рідше одного разу на тиждень.

 4. При підготовці матеріалів для розміщення в Інтернеті адміністрація закладу освіти та адміністратор Сайту зобов’язані забезпечити виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 02.07.2010 №34 (зі змінами).

 5. Адміністратор Сайту зобов’язаний збирати письмові згоди батьків/осіб, які представляють інтереси здобувачів освіти на розміщення персональних даних на Сайті закладу освіти в мережі Інтернет (Додаток 4. Зразок письмової згоди).

 6. Відомості про суб’єкта персональних даних можуть бути вилучені в  будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу самого суб’єкта чи його законних представників.

 7. Інформаційні матеріали мають бути опубліковані державною мовою та (за потреби) іншими мовами.

 8. Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» заклад освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про їхню діяльність та оприлюднює її. Заклад освіти, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язаний забезпечувати на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти;

 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;

 • сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційний аудит;

 • кадровий склад закладу освіти;

 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, передбачених відповідною освітньою програмою;

 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;

 • ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти;

 • мова (мови) освітнього процесу;

 • наявність вакантних посад, порядок та умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;

 • результати моніторингу якості освіти;

 • річний звіт про діяльність закладу освіти;

 • правила зарахування до закладу освіти;

 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

 • правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти;

 • план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

 • інша інформація, яку оприлюднюють за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

 1. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

 • контактна інформація про навчальний заклад (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);

 • довідкові матеріали про навчальні програми, порядок зарахування до закладу освіти;

 • матеріали по організації освітнього процесу, режим навчання/дня, розклад уроків/занять;

 • матеріали про діяльність здобувачів освіти та їхню участь в олімпіадах, конкурсах, проєктах, творчих та спортивних об’єднаннях, волонтерській діяльності тощо;

 • інформація про події (свята, конференції, конкурси тощо);

 • матеріали про персоналії (керівники, педагоги, випускники, ділові партнери);

 • методичні матеріали педагогічних працівників та методичних об’єднань;

 • інформація про бібліотечно-ресурсний центр;

 • інформація про правила безпечної поведінки в різноманітних життєвих ситуаціях;

 • матеріали з охорони праці та безпеки життя учасників освітнього процесу;

 • інформація для організації навчання з використанням дистанційних технологій.

 1. На Сайті заборонено розміщення персональних даних учасників освітнього процесу, зокрема:

 • адреси реєстрації місця проживання;

 • приватні номери телефонів та адреси електронної пошти;

 • відомості про сімейний, соціальний і психічний стан;

 • матеріали з порушенням авторського й суміжних прав;

 • форма зворотного зв’язку з адміністрацією.

 1. Відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» на Сайті закладу освіти заборонено розміщувати матеріали, що містять ознаки дискримінації особи за її ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного й соціального походження, громадянства, сімейного й майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

 2. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускається лише за умови дозволу керівника закладу, якщо зміст стосується освітніх послуг закладів освіти, культури і спорту різних типів і форм власності. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

 3. Частина інформаційного ресурсу, який формується за ініціативи підрозділів, творчих колективів, педагогів, учасників освітнього процесу, може бути розміщена на окремих блогах та сайтах, доступ до яких організовується із Сайту закладу освіти.


 1.  Академічна доброчесність


 1. Відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів і визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження освітньої/творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень. Положення цієї статті повинні бути застосовані й до Сайту закладу освіти. 

 2. Дотримання академічної доброчесності з огляду на функціонування Сайту передбачає (скорочені тези статті 42 Закону України «Про освіту»):

 • посилання на джерела інформації в разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

 • дотримання норм законодавства про авторські й суміжні права;

 • надання достовірної інформації про методики й результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну/творчу діяльність;

 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

 1.  Порушенням академічної доброчесності вважають такі явища та дії:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

 • самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих результатів як нових наукових результатів;

 • фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовують в освітньому процесі;

 • фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;

 • обман – надання свідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу. Формами обману є академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування тощо. 1. Звернення про допомогу й захист


 1. На Сайті повинна бути розміщена інформація про відповідні засоби правового захисту, зокрема про те, як і кому подавати скаргу або повідомляти про зловживання, кого просити про допомогу й консультування під час користування Сайтом.

 2. Усі учасники освітнього процесу мають безстрокове право скасувати свою згоду на обробку персональних даних, вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону або коли це компрометує їхню гідність, безпеку й конфіденційність.

 3. Відповідно до Закону України «Про освіту» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» на сайті має бути опубліковані:

 • порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

 • порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

 • інформація для батьків, чиї діти стали жертвами насильства або ж самі вчиняють насилля щодо інших дітей;

 • інформація про можливість звернення до дитячих омбудсменів, спеціалістів «гарячих ліній», уповноваженого Верховної Ради з прав людини, уповноваженого Президента України з прав дитини, до правозахисних організацій тощо та їхні контакти.

 1. Учасники освітнього процесу повинні бути поінформовані про механізми надання допомоги й послуги підтримки, а також про процедури подання скарг, поновлення прав або відшкодування, якщо їхні права порушують на Сайті.

 2. На Сайті має бути інформація з безпеки в Інтернеті, зокрема контакти осіб, до яких можна звернутися з цього питання.

Розробники:

Тетяна Василівна Шевчук, головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;

Оксана Валеріївна Романюк, консультант КУ БМР «ЦПРПП»,  Ірина Дмитріївна Кирдей, заступник директора з НВР.

Додаток 2 до наказу № 124  від 30.0.2022 рокуСтруктура Сайту закладу загальної середньої освіти


 1. Головна сторінка:

 • Новини (не рідше одного разу на тиждень);

 • Контактна інформація / візитка ЗО (фото (1-3), номери телефонів, електронна пошта, карта, шляхи доїзду; пріоритетний напрям діяльності закладу освіти , мова(и) освітнього процесу);

 • Зворотній зв'язок.


 1. Про заклад освіти:

 • Історія розвитку закладу освіти (рік заснування, керівники, видатні
  події, пов’язані з життям освітнього закладу, видатні випускники, досягнення педагогічного та учнівського колективів тощо);

 • Система академічної доброчесності закладу;

 • Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі;

 • Режим роботи закладу освіти;

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку;

 • Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

 • Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти засновником;

 • Правила зарахування до закладу освіти.


 1. Електронна реєстрація в заклад загальної середньої освіти (порядок зарахування, відрахування та переведення здобувачів освіти до закладу, порядок конкурсного зарахування учнів (за потреби і відповідно до статуту закладу), посилання на форму реєстрації; умови доступності закладу для перебування дітей з особливими освітніми потребами, фото).


 1. Інформаційна відкритість:

 • Статут закладу освіти;

 • Ліцензія на провадження освітньої діяльності;

 • Освітня програма, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх  компонентів, що передбачені освітньою програмою;

 • Стратегія розвитку закладу освіти;

 • Навчальні плани закладу освіти;

 • Проєктна потужність закладу (ліцензований обсяг), фактична мережа класів/осіб, які навчаються в закладі освіти, наявність вільних місць на паралелях;

 • Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (звіт ЗНЗ-1 тощо);

 • Річний звіт керівника про діяльність закладу освіти;

 • Благодійний фонд (статут і надходження та використання отриманих коштів – посилання на Єдину систему фондів); 

 • Результати про діяльність Благодійного фонду «Нащадки Росів»;

 • Матеріали щорічного звіту директора;

 • Фінансовий звіт (кошторис на фінансовий рік, використання коштів поквартально, за півріччя, за рік).


 1. Організація харчування в закладі освіти (нормативні документи з організації харчування, меню на день і фото страв, рекомендації тощо).


 1. Колектив закладу освіти (якісний склад):

 • Адміністрація (керівник, заступник(и) директора з НВР, завідувач з господарської діяльності; 

 • П.І.Б. директора та його заступників, телефони, дні та години прийому громадян, фото);

 • Соціально-психологічна служба (соціальний педагог, практичний психолог; П.І.Б., телефон, дні та години роботи, фото);

 • Логопед (П.І.Б., телефон, дні та години роботи, фото);

 • Склади предметних методичних об’єднань;

 • Керівники гуртків, секцій, клубів;

 • Вихователі груп подовженого дня;

 • Медичний персонал (П.І.Б., телефон, дні та години роботи, фото).


 1. Освітня діяльність:

 • Нормативно-правова база (закони, листи, накази, розміщені від нових до старих: угорі нові, нижче  ̶  старі);

 • Річний план закладу на поточний рік, мова (мови) освітнього процесу;

 • Розклади занять;

 • Порядок організації освітнього процесу з використанням дистанційних технологій навчання;

 • Результати моніторингу якості освіти.

 1. Методична робота (віртуальний методичний кабінет):

 • Атестація працівників закладу освіти (педагогічного, медичного персоналу).

 • Результати олімпіад, конкурсів, змагань учнів;

 • Результати участі педагогічних працівників у професійних заходах та конкурсах;

 • Інноваційна діяльність;

 • Інклюзивна діяльність;

 • Методичні рекомендації щодо викладання предметів;

 • Переліки модельних навчальних програм, підручників та посібників;

 • Віртуальні методичні кабінети за предметами (інформатики, хімії, біології, інформаційно-бібліотечного центру тощо).

 1. Виховна робота:

 • Інформація, що сприяє запобіганню булінгу (цькуванню) та правила прийняття рішень у випадку виявлення таких явищ; 

 • Гурткова робота (перелік додаткових освітніх послуг та порядок їх надання);

 • Правила для здобувачів освіти;

 • Матеріали для патріотичного виховання школярів та молоді;

 • Інформація про учнівське самоврядування.

 • Профорієнтаційна діяльність;

 • Волонтерська діяльність.


 1. Сторінка для батьків (усі сторінки, які мають інформацію для батьків за напрямами діяльності) – на ваш розсуд:

 • Рекомендації психолога;

 • Поради соціального педагога.

 1. Інформація з безпеки життєдіяльності та охорони праці:

 • Матеріали для безпечного функціонування кабінетів, майстерень, спортивного обладнання;

 • Інструкції з охорони праці;

 • Інструкції з посадовими обов’язками;

 • Наказ про діяльність закладу освіти в напрямі збереження життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу. 1.  Доступ до публічної інформації.


Додаток 3 


Приклад згоди на розміщення персональних даних на сайті закладу освіти в мережі Інтернет


Я, ПІБ (одного з батьків/осіб, які замінюють їх), даю згоду на публікацію на сайті (повна назва закладу освіти, у соціальних мережах) таких персональних даних моєї дитини:


Дані суб'єкта

Указати: ТАК або НІ

Прізвище, ім'я, по батькові вихованки/вихованця чи здобувача/ки освіти, який/яка не досяг/ла 18 років;

 

Заклад освіти, група/клас;

 

Матеріали фото- й відеозйомки, здійснених під час уроків/занять;

 

Матеріали фото- й відеозйомки, здійснених під час позакласних заходів;

 

Розміщення матеріалів фото- й відеозйомки в соціальній мережі Facebook

 

Інше (зазначити):

 


Я розумію відповідальність і можливі негативні наслідки прийнятого
рішення, зокрема й унаслідок неправомірного використання цих даних
третіми особами.

Згода на розміщення персональних даних надається безстроково
й може бути відкликана в будьякий час шляхом подання письмової заяви.


«_____» ___________________ 20____                           ___________________


Додаток 4


Рекомендації щодо оформлення матеріалів Сайту


 1. Дизайн сайту формується в межах наявних можливостей і має відповідати цілям, завданням, структурі, змісту офіційного сайту та критеріям технологічності й функціональності.

 2. Переміщення між сторінками сайту варто здійснювати за допомогою навігаційного меню. Усі сторінки мають містити спільну частину (меню й елементи оформлення) та індивідуальну (конкретна інформація відповідної сторінки).

 3. Перехід з одного розділу в інший має бути доступний з будь-якої сторінки сайту.

 4. Відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту» доступ осіб з порушенням зору до інформації про діяльність закладу освіти може забезпечуватися в різних формах і з урахуванням можливостей закладу освіти.

 5. Сайт має переглядатися за допомогою веб-браузерів, що працюють у поширених операційних системах, зокрема і для мобільних пристроїв (планшетні комп’ютери та смартфони).

 6. Загальний дизайн і функції сайту мають зберігатися при перегляді в різних
  браузерах і при різній роздільній здатності екрану монітора.

 7. Рекомендовано оновлювати інформацію на сайті не рідше одного разу на тиждень.

 8. Використовувати не більше 3-х видів накреслень (шрифтів). Рекомендовано такі шрифти: Arial та його різновиди, Verdana.

 9. Розмір тексту в Інтернеті не повинен бути менше 12 кеглів (кегль – висота букв). Кращий вибір – у межах 14-18 кеглів для основного тексту: не занадто великий і в той же час легкий для читання. Причому, якщо вже вибрали розмір 16 px, він повинен залишатися 16 px на всіх сторінках сайту і не скакати плюс-мінус 1 px від блоку до блоку.

 10.  Найкраща міжрядкова відстань – 1,5 рх.

 11.  Колір – це один з найважливіших елементів веб-дизайну, що
  допоможе привернути увагу користувачів. Вибір правильного кольору допоможе утримати користувача на сайті і навіть зможе надихнути його на якісь дії:

 • червоний колір – це сильний, динамічний і найгарячіший колір, який
  часто використовують в акціях. Червоний краще вибирати для акцентування уваги на певних елементах. Поєднується з білим, сірим, світлосинім або сріблястим кольорами. Плюси: створює відчуття терміновості. Мінуси: його надлишок може відбити бажання залишатися на сайті.

 • Блакитний колір часто використовується на сайтах, пов'язаних із
  різноманітними технологіями, оскільки викликає відчуття надійності і
  впевненості. Поєднується з білим, зеленим, бежевим. Плюси: заспокійливий колір, сприяє фізичному розслабленню, створює атмосферу безпеки і довіри. Цей колір уважається кольором креативності. Мінуси: є холодним, що відволікає від нього увагу, на відміну від теплих червоних і жовтих кольорів.

 • Зелений колір – це колір гармонії і внутрішнього відчуття щастя.
  Прекрасно поєднується з білим, салатовим, коричневим, помаранчевим, чорним і сірим тонами. Плюси: освіжає і розслабляє, залишаючи в людей почуття натхнення, є балансом і гармонією в дизайні, як у природі.

 • Фіолетовий колір використовується в красивих і модних моделях
  постільної білизни, через те, що він заспокоює більше, ніж будь-який інший колір. Він уважається скоріше жіночим і романтичним, ніж чоловічим кольором. Було б ефективно поєднувати цей колір із чорним, кремовим або білим кольорами. Мінуси: при погляді на речі, картинки і предмети фіолетового кольору він здається дещо штучним, оскільки цей колір зустрічається в природі дуже рідко.

 • Помаранчевий колір – наповнений енергією. Цей яскравий колір
  закликає, а не змушує людей діяти. Помаранчевий лише подекуди
  сприймається як інтенсивний, він закликає до таких дій, як купити,
  підписатися, продати. Поєднується з блакитним, синім, фіолетовим. Плюси: найяскравіші відтінки помаранчевого кольору асоціюються з товариськістю, веселощами, енергійністю, швидкістю, точним ритмом, викликає гострі емоції, є відмінним антидепресантом.

 1.  Слід пам'ятати про те, що при оформленні сайту закладу освіти варто уникати занадто яскравих кольорів, нестандартних шрифтів, надлишку анімації або надто об'ємних зображень, адже сайт повинен швидко завантажуватися на будь-якому браузері та з будь-якого пристрою і при цьому споживати мало трафіку.

 2.  Способи представлення матеріалів на Сайті:

Документ / інформація

Вдале розміщення

Невдале розміщення

Статут закладу освіти

• Випадний список за назвами розділів;
• окреме вікно на сторінці сайту з відображенням документа, збереженого у хмарному сервісі;
• PDF-файл, що відкривається у новій вкладці (далі — PDF-файл);
• якісна сканкопія 

• Суцільний текст без підзаголовків і виділень;
• неякісні фото 

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

• Якісна скан-копія

• Файл для скачування;
• неякісна скан-копія 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

• Якісна скан-копія

• Неякісні фото, скан-копії

Правила зарахування до закладу освіти

• Інформація, поділена на розділи;
• PDF-файл;
• Інфографіка-алгоритм 

• Суцільний текст без підзаголовків і виділень;
• файл для скачування 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

• Інформація, поділена на розділи;
• PDF-файл;
• презентація 

• Суцільний текст без підзаголовків і виділень;
• файл для скачування;
• громіздка таблиця 

Структура та органи управління закладу освіти

• Схема;
інфографіка 

• Витяг зі статуту суцільним текстом

Структура та органи управління закладу освіти

• Схема;
інфографіка 

• Витяг зі статуту суцільним текстом

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

• Розділи (адміністрація, вчителі, працівники) з фото та посадами всіх працівників

• Таблиця зі штатним розкладом
• Художня розповідь про працівників, переплетена з історією закладу 

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою 

• Окреме вікно на сторінці сайту з відображенням документа, збереженого у хмарному сервісі;
• PDF-файл 

• Суцільний текст без підзаголовків і виділень;
• файл для скачування 

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

• Умонтовані Карти Google з позначеними вулицями;
• Якісна скан-копія рішення виконавчого комітету 

• Файл для скачування

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти

• Інфографіка;
• таблиця 

• Файл для скачування

Мова (мови) освітнього процесу

• Інфографіка на основі витягів зі Статуту закладу та Закону України «Про освіту»

 

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) 

• Перелік вакантних посад із кількістю годин на тиждень;
• інформація, що у цьому навчальному році вакантних посад немає 

• Неактуальна інформація

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

• Інфографіка;
• таблиці 

• Файл для скачування;
• фото з художньою розповіддю 

Результати моніторингу якості освіти

• Невеликі таблиці за класами, предметами

• Громіздка зведена таблиця без виділень;
• файл для скачування 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

• Інфографіка або інформація згідно з фактичною ситуацією у закладі

• Витяги із законів про те, як повинно бути

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

• Інфографіка;
• інформація, поділена на блоки з підзаголовками 

• Файл для скачування

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

• Інфографіка;
• інформація, поділена на блоки з підзаголовками 

• Суцільний текст без підзаголовків і виділень;
• файл для скачування 

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в закладі освіти

• Якісна скан-копія;
• таблиця;
• PDF-файл 

• Неякісна скан-копія, фото;
• файл для скачування 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу в закладі освіти 

• Інформація, поділена на блоки з підзаголовками + зразок заяви
• інфографіка-алгоритм + зразок заяви 

• Суцільний текст без підзаголовків і виділень;
• файл для скачування 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу 

• Інфографіка-алгоритм;
• інформація, поділена на блоки з підзаголовками;
• PDF-файл 

• Суцільний текст без підзаголовків і виділень;
• файл для скачування 

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

• Структурована інформація;
• інфографіка;
• таблиця 

• Суцільний текст без підзаголовків і виділень;
• файл для скачування 

Збір матеріалів Збір матеріалів
01:52:56|127.0.0.1|localhost|2024-06-21|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|44.222.64.76

:
: