Наказ про організацію науково-методичної роботи

Зображення користувача Irina.

Білоцерківська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів  № 16

ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області

 

НАКАЗ

Біла Церква

02. 09. 2019                                                                                                                    № 140

Про зміст та організацію науково-методичної

роботи з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту»,  Указу Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 /2020 роки», від 31.05.2018 р. № 156/2018 «Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України», Концепції Нової української школи, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної  політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року  № 590-р,  Державного стандарту початкової  освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87 зі змінами від 24.07 2019 р. № 688 (у 1 класах), Державного стандарту загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 (у 2-4 класах), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, наказів Міністерства освіти і науки України від 01.10.2010 року  № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання», Програми розвитку системи освіти Білої Церкви на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2016 року № 30-05-VІІ, наказів управління освіти і науки Білоцерківської міської ради  від 30.05.2018 р.  № 91 «Про підсумки науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в закладах освіти м. Білої Церкви у 2018/2019 навчальному році», наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Київської області від 29.08.2019 року за № 106 «Про організацію та зміст науково-методичної роботи з  педагогічними кадрами закладів освіти м. Білої Церкви у 2019/2020 навчальному році», а також із ме­тою вдо­сконалення фахової а також із метою вдосконалення фахової освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста, створення організаційних умов для формування методичної культури вчителів в умовах реалізації завдань Нової української школи, досягнення позитивних результатів освітнього процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного педагога, забезпечення кожному здобувачеві освіти рівного доступу до якісної освіти

НАКАЗУЮ:

 1.Подовжити  роботу над єдиною науково-методичною проблемою    «Створення рівного доступу до якісної освіти через впровадження новітніх технологій навчання, формування ціннісних орієнтацій учнів».

2. З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педагогів спрямувати науково-методичну роботу у 2019/2020 н. р. на вирішення таких завдань: 

2.1.продовжити  підготовку вчителів, які працюють у школі І ступеня, до роботи за новим Державним стандартом початкової загальної освіти;

2.2.формування освітньої системи на засадах педагогіки партнерства, створення атмосфери турботи й підтримки учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби, формуванню всебічно розвиненої особистості, здатної до критичного мислення;

2.3.модернізація організаційних форм і змісту науково-методичної роботи з педагогічними й керівними кадрами, удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих педагогів і підготовка їх до участі у фахових конкурсах;

2.3.активізація роботи web-сайтів НМЦ і закладів освіти міста як єдиного освітньо-інформаційного середовища закладу із забезпечення відкритості та прозорості діяльності закладів освіти; 

2.4.розробка та використання навчально-методичного забезпечення для запровадження дистанційного навчання для учнів школи, активізація роботи у міських центрів дистанційного навчання;

2.5.стимулювання зростання рівня професійної компетентності педагогів засобами сертифікації та заохочення до участі в різноманітних формах підвищення кваліфікації, самоосвіти тощо;

2.6.координація роботи з педагогічними працівниками міста щодо своєчасного  виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді;

2.7.інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими освітніми потребами, їх інтеграцію в освітній процес сучасного освітнього закладу з метою соціалізації й адаптації до суспільного життя;

2.8.створення умов та стимулювання педагогічних працівників до поширення власного педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, розробку інноваційних програм й авторського навчально-методичного забезпечення, до видавничої   діяльності;

2.9.розвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму, компетентності, відповідальності працівників освіти за результати своєї праці, удосконалення системи стимулів для  підвищення фахової майстерності педагогів й ефективності їхньої роботи.

3.Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними кадрами школи й       

 організувати роботу предметних методичних об’єднань Затвердити  керівників     

 шкільних методичних об`єднань на 2019/2020 н. р. (Додаток 1).

4.З метою загального керівництва й координації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами й упровадження в освітній процес досягнень психолого-педагогічної науки затвердити склад науково-методичної ради (Додаток 2).

5.Затвердити план роботи науково-методичної ради науково-методичного центру на 2019/2020 н. р. (Додаток 3).

6. З 01.09.2018 року продовжити роботу опорної школи   з  проблем «Забезпечення якісної природничої освіти» (відп. Кирдей І.Д.); «Цивільний захист. Безпека життєдіяльності сучас­ників навчально-виховного процесу», ( відп. Бабенко А.М) 7.Заступнику директора з НВР Тарасюк Н.П.:

7.1.У 2019/2020 н.р. провести шкільний етап та взяти участь у міському етапі конкурсу «Учитель року» та  конкурсу на кращий web-сайт закладу освіти з метою ви­яв­ле­ння творчо працюючих учителів, максимальної реалізації та по­пу­­ляризації їхніх профе­сійних досягнень, поширення в практику роботи школи передового педагогічного досвіду кращих учителів.

7.2 У 2019/2020 н.р. провести міські тижні педагогічної майстерності педагогічних пра­цівників (за окремим планом).

7.3До 30.10.2019 року провести круглий стіл на тему «Внутрішня система забезпечення якості освіти-необхідна умова функціонування і розвитку закладу освіти»

 7.4. До 15.09.2019 року спланувати заходи щодо популяризації та пропаганди пере­до­во­­го педагогічного досвіду, вивчення, узагальнення й упровадження в практику ро­бо­­­ти досвід творчо працюючих педагогів, висвітлення його в засобах масової ін­фор­­мації, на порталі КНЗ КОР «КОІПОПК» через сайт «Мій кра­­щий урок»,  на сайті НМЦ та в середовищі «БЦхмари».

 7.5. забезпечувати  підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладів освіти міста на засадах вільного вибору форм навчання, програм і закладів підвищення кваліфікації. 

7.6.З 01.10.2019 року використовувати атестацію педагогічних працівників, огляди, конкурси та інші заходи для заохочення педагогів до участі в науково-мето­дич­ній роботі з метою зростання їхньої професійної майстерності, розвитку педа­го­гіч­ної культури та творчої активності.

7.7. До 01.04.2019 року вивчити досвід учителів  : Пелих Т.М., Лемешко Л.С., Потапова Ж.В., Бабенко А.М., Коробенко Л.В.,Олійник Л.І., Кирдей І.Д. Галкіна Л.В.,  Лабага О.П.,Степанкевич Г.О.,Коробенко Л.В., Богославець Н.А., Пономаренко Л.І. та поповнити картотеку ППД школи матеріалами досвіду роботи.                                                                      

7.8. Провести  заходи, спрямовані на якісну атестацію вчителів до 01.03.2019 року (згідно графіка атестації).

7.9. Продовжити роботу над другим етапом експериментальної діяльності  в рамках договору із лабораторією соціальної психології (кер. доктор філософських наук, професор Москаленко В.В.) Інституту психології НАПН ім. Г.Костюка з проблеми «Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації учнівської молоді».

                                                                                                Вересень-травень 2019/2020 н.р                                                                         

7.10. Продовжити дослідно-експериментальну та інноваційну роботу в школі, спрямовану на постійне оновлення змісту навчання й виховання, запровадження в практику роботи  вчителів інноваційних технологій навчання й виховання, нових інформаційних технологій навчання, з цією метою продовжити співпрацю з науковцями:

відділом навчання української мови та літератури, (зав. відділом Голуб Н.Б )

відділом хімічної, біологічної та фізичної освіти, (зав. відділом  доктор педагогічних наук, професор Величко Людмила Петрівна)

відділом географічної та економічної освіти (зав. Надтока  О.М.,) Інституту педагогіки НАПН України;

кафедрою органічної та біологічної хімії БНАУ (зав. кафедрою доктор сільськогосподарських наук, професор Цехмістренко Світлана Іванівна);

Київським міжнародним університетом (ректор Хачатурян Хачатур Володимирович);

Харківський фармацевтичний університет (ректор В.П. Черних)

Інституту розвитку дитини при Київському педагогічному університеті ім. Драгоманова (канд. пед.наук Репетій С.Т) Вересень-травень 2019/2020 н.р                    9. До 20.05.2020 року підбити підсумки роботи  над методичною проблемою школи у формі круглого столу

10.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР Тарасюк Н.П.

                Директор школи                                                                                    А.М.Бабенко 

Виконавець: Тарасюк Н.П., , т. 6-62-01

 

Додаток 1

 

 

Склад науково-методичної ради

 

 Голова ради – Бабенко А.М. - директор школи, голова ради.

 

 Члени ради

Тарасюк Н.П. – заступник директора з НВР- відповідає за  науково-   методичну роботу в школі.

 Олійник Л.І.. –заступник директора З НВР- відповідає за вивчення і   аналіз стану навчально-виховного процесу школи І ступеня;

Кирдей І.Д. – заступник директора з НВР- відповідає за  профільне навчання;

Галкіна Л.В.-заступник директора з НВР- відповідає за впровадження сучасних форм позакласної роботи

Проскура Т.С. – психолог школи-відповідає за психолого-педагогічний моніторинг розвитку особистості учня спеціалізованої школи.

Левченко Г.П. – глова МО вчителів фізичної культури-відповідає за режим роботи школи та дотримання санітарно-гігієнічних норм;

Чистяк В.Ф. – голова комітету профспілки-відповідає за наповнюваність та систематизацію матеріалів в методкабінеті;

Лабага О.П. – відповідальна за роботу творчих груп.

Яценко О.А.- голова МО вчителів природничого циклу.

Лемешко Л.С.- голова МО вчителів математичного циклу.

Додаток 2

      

Предметні методичні об’єднання:

 

1. Вчителів української мови і літератури - Єсюк Л.В.

2. Російської мови і  зарубіжної  літератури - Шутенко Т.О.

3. Вчителів історії - Васильєва Н.С.

4. Вчителів математики та  інформатики - Лемешко Л.С.

5. Вчителів іноземної мови - Дудко Л.М.

6. Вчителів природничого циклу - Яценко О.А.

7. Вчителів фізичної культури - Левченко Г.П.

8. Вчителів трудового навчання  та обслуговуючої праці          Чумак Т.В.

9 Вчителів початкових класів і вихователів ГПД.        Пилипчук Т.В.

10. Класних керівників: 8-11-х класів - Грищенко Ж.М. 5-7-х класів - Поліщук Н.П.

Додаток 3

 

 

Творчі групи вчителів

 

 • Дудка Н.П. “Пріоритетні напрямки виховання в освітньому просторі сучасної школи І ступеня”

 • Алімова Л.М. “Сучасний урок  світової  літератури. Самореалізація особистості”

 • Пелих Т.М.- “Розвиток творчих здібностей учнів на уроках рідної мови і літератури”

 • Дудко Л.М., Поліщук Н.П., Сеньків В.І.  Впровадження технології “Створення ситуації успіху”

 • Грабовецька Н.Ф. “Впровадження особистісно-орієнтованих технологій виховання в практику роботи школи”

 • Проскура Т.С. « Науково-психологічні дослідження- у практику роботи з учнями»

 • Єсюк Л.В.  «Проектна діяльність школярів»

 • Прохацька О.П., Навчальний центр педагогічної майстерності вчителів фізики

 • Авторська школа вчителя початкових класів Степанкевич Г.М.

 • Майстер-клас вчителя української мови і літератури  Пелих Т.М.

 • Консультпункт  учителя інформатики Потапової Ж.В.

 • Творча лабораторія вчителя фізичної підготовки  Пономаренко. Л.І.

 • Педагогічна студія «Віртуальний кабінет»  (кер. Яценко О.А., Константиненко Л.Г.)

 • Творча група «Використання методу проектної діяльності при вивченні іноземної мови» (кер. Дудко Л.М.)

Збір матеріалів Збір матеріалів
22:11:08|127.0.0.1|localhost|2024-04-21|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|3.234.244.181

:
: