ВПД

Зображення користувача Irina.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.05.2013 № 574,
"Про затвердження Положення про Всеукраїнський Інтернет-турнір із природничих дисциплін"
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський Інтернет-турнір із природничих дисциплін
 
І. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського Інтернет-турніру з природничих дисциплін (далі - Турнір).
2. Турнір проводиться щороку на добровільних засадах і є відкритим для учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців позашкільних навчальних закладів відповідного віку.
3. Метою проведення Турніру є виявлення, розвиток і підтримка обдарованих дітей, підвищення інтересу школярів до поглибленого вивчення природничих дисциплін; залучення учнів середнього та старшого шкільного віку до науково-дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень Малої академії наук України (далі - МАНУ).
4. Завданнями Турніру є:
створення інтерактивного освітнього середовища на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для задоволення інтелектуальних потреб обдарованих дітей та молоді;
активізація науково-дослідницької діяльності учнів;
поглиблення знань учнів із природничих наук;
формування пізнавальних інтересів учнів, організація їх самостійної та групової пізнавальної діяльності;
розвиток творчих здібностей, асоціативного та креативного мислення учнів;
формування навичок роботи в команді, створення умов для плідного творчого спілкування обдарованих учнів;
розвиток дистанційної форми навчання в системі МАНУ.
5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Турніру здійснює Національний центр «Мала академія наук України» (далі - НЦ «МАНУ»).
6. Інформація про проведення Турніру розміщується на сайті Турніру www.vpd.inhost.com.ua (далі - сайт Турніру) та на сайті НЦ «МАНУ», а також у засобах масової інформації до 30 вересня, але не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.
7. Під час проведення Турніру обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
ІІ. Учасники Турніру
1. Участь у Турнірі беруть команди у складі 6-7 осіб, з яких 5-6 учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і (або) вихованців позашкільних навчальних закладів відповідного віку та 1 керівник команди.
Організовує роботу команди керівник команди - педагогічний працівник загальноосвітнього або позашкільного навчального закладу.
Кількість команд від одного загальноосвітнього чи позашкільного навчального закладу не обмежується.
2. Учасники Турніру мають право ознайомитися з результатами оцінювання, одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності оцінювання.
3. Учасники Турніру зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання й приладів.
4. Заміна учасника команди під час проведення фінального туру Турніру можлива за рішенням Голови організаційного комітету (далі - Оргкомітет) після подання керівником команди нової заявки та пояснення причин такої заміни.
5. Для участі у фінальному турі Турніру до Оргкомітету подаються такі документи:
заявка на участь у фінальному турі Турніру за формою згідно з додатком;
копія наказу відповідного органу управління освітою щодо участі команди у фінальному турі Турніру;
медична довідка про відсутність інфекційних хвороб і контакту з інфекційними хворими;
учнівський квиток.
ІІІ. Порядок проведення Турніру
1. Турнір проводиться у два тури:
І тур - відбірковий (дистанційний);
ІІ тур - фінальний (очний).
2. Відбірковий тур проводиться у два етапи:
1-й етап - кваліфікаційний;
2-й етап - основний.
3. Інформаційні матеріали Турніру розміщуються на сайті Турніру, які містять завдання у формі відеодемонстрацій чи фотодемонстрацій та бланки для відповідей. На сайт Турніру відсилаються відповіді на завдання Турніру.
4. Порядок проведення кваліфікаційного етапу відбіркового туру.
1) Відбірковий тур проводиться на базі сайта Турніру.
2) Під час проведення кваліфікаційного етапу відбіркового туру команди учнів знайомляться із завданнями та дають відповіді на них.
Відповіді на завдання кваліфікаційного етапу відбіркового туру вносяться у бланк для відповідей, який після цього надсилається на сайт Турніру до 31 жовтня включно.
3) Після завершення перевірки завдань членами журі на сайті Турніру розміщуються правильні відповіді на завдання етапу та рейтинги команд на кваліфікаційному етапі, визначені за сумою набраних командами балів.
Для команд, які мають ідентичні за текстом розв’язки завдань, рейтинг не визначається.
5. Порядок проведення основного етапу відбіркового туру.
1) До участі в основному етапі відбіркового туру допускаються команди, які вчасно надіслали свої відповіді на завдання кваліфікаційного етапу та набрали не менше ніж сімдесят п’ять балів.
2) Завдання основного етапу відбіркового туру Турніру оприлюднюються на сайті Турніру в день проведення етапу.
3) Під час виконання завдань допускається використання додаткових джерел інформації (навчальна література, довідники, Інтернет тощо).
4) Бланк з відповідями на завдання основного етапу відбіркового туру надсилається на сайт Турніру до 24.00 години в день оприлюднення завдань.
5) Після завершення перевірки завдань членами журі на сайті Турніру розміщуються правильні відповіді на завдання етапу та рейтинги команд на основному етапі, визначені за сумою набраних командами балів.
За умови набрання кількома командами однакової суми балів вищий рейтинг присуджується команді, яка раніше відправила на сайт Турніру відповіді на завдання туру.
6) Три команди, які набрали найвищі рейтинги, визнаються переможцями відбіркового туру.
6. Порядок проведення фінального туру Турніру.
1) До участі у фінальному турі Турніру допускаються три команди - переможці відбіркового туру.
2) Строки та місце проведення фінального туру Турніру визначаються НЦ «МАНУ» та повідомляються листом Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі не пізніше ніж за один місяць до його початку.
3) До місця проведення фінального туру Турніру команди прибувають організовано в супроводі керівника. Керівник забезпечує безпеку життя та здоров’я членів команди, своєчасне оформлення документів щодо участі команди в Турнірі.
4) У рамках фінального туру команди знайомляться із завданнями протягом п’яти хвилин, обговорюють відповіді на завдання, вносять їх до бланка для відповідей та передають бланк членам журі.
Час, відведений на виконання завдань, повідомляється командам перед початком фінального туру.
5) Під час виконання завдань фінального туру Турніру допускається використання додаткових джерел інформації (навчальна література, довідники, Інтернет тощо).
ІV. Структура, зміст завдань та їх оцінювання
1. Завдання Турніру складаються з відео- та фотодемонстрацій за п’ятьма напрямами: астрономія, фізика, хімія, біологія, географія - по чотири завдання з кожного напряму.
Усього команда виконує 20 завдань. Завдання можуть бути представлені у формі відеосюжетів чи фотодемонстрацій експериментів, явищ, об’єктів, комп’ютерних моделей тощо.
2. За кожну правильну відповідь на кожне завдання команда може отримати до п’яти балів.
Максимальна сума балів, яку може отримати команда за виконання усіх завдань на кожному етапі, - сто балів.
V. Організаційний комітет Турніру
1. Для організації та проведення Турніру створюється Оргкомітет, який здійснює підготовку, проведення та підведення підсумків Турніру. Персональний склад Оргкомітету затверджується наказом НЦ «МАНУ».
2. До складу Оргкомітету включаються працівники МОН України (за згодою) та НЦ «МАНУ».
3. Очолює Оргкомітет голова.
Голова Оргкомітету:
визначає та розподіляє повноваження членів Оргкомітету;
керує роботою з організації та проведення Турніру.
4. Члени Оргкомітету:
здійснюють організаційну роботу щодо проведення Турніру;
здійснюють реєстрацію учасників і керівників команд;
забезпечують порядок проведення Турніру.
5. Секретар Оргкомітету:
оформляє документи щодо проведення Турніру та підведення підсумків;
сприяє висвітленню результатів Турніру в засобах масової інформації;
забезпечує зберігання документів та матеріалів Турніру.
VІ. Журі Турніру
1. Журі Турніру формується з метою забезпечення об’єктивності оцінювання відповідей команд та підведення підсумків Турніру.
2. Журі Турніру формується з числа науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих і загальноосвітніх навчальних закладів, фахівців у галузі астрономії, біології, географії, фізики, хімії та інформатики (за згодою).
Склад журі затверджується наказом НЦ «МАНУ».
3. Кількість членів журі не повинна перевищувати дев’яти осіб, але не може бути меншою ніж п’ять осіб.
До складу журі Турніру входять: голова журі, члени журі та секретар журі.
До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників Турніру.
4. Журі Турніру очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців і призерів Турніру, затверджує список переможців і призерів Турніру.
5. Члени журі:
складають завдання та перевіряють надіслані відповіді;
визначають рейтинги команд-учасниць Турніру;
під час проведення фінального туру проводять аудиторні он-лайн-демонстрації, перевіряють та коментують відповіді;
заповнюють оцінювальні протоколи;
визначають переможця, призерів і лауреатів Турніру.
6. Секретар журі:
призначається з числа працівників НЦ «МАНУ»;
забезпечує збереження поданих на Турнір матеріалів;
бере участь у визначенні переможців Турніру;
забезпечує систематизацію та оформлення документації Турніру.
VІІ. Визначення та нагородження переможців, призерів і лауреатів Турніру
1. Визначення переможців і призерів Турніру здійснюється шляхом підрахунку балів, які набрала кожна команда під час проведення фінального туру.
Визначення лауреатів Турніру здійснюється шляхом підрахунку балів, які набрала кожна команда під час проведення основного етапу відбіркового туру.
2. Переможцем Турніру є команда, яка набрала найбільшу суму балів під час проведення фінального туру.
Призерами Турніру є команди, які за кількістю набраних у фінальному турі балів зайняли друге та третє місця.
3. Лауреатами Турніру є команди, які набрали сімдесят п’ять і більше балів за виконання завдань основного етапу відбіркового туру.
4. Команда-переможець та команди-призери Турніру нагороджуються дипломами відповідних ступенів.
5. Команди-лауреати Турніру нагороджуються дипломами лауреатів.
6. Результати проведення Турніру затверджуються наказом МОН України.
7. Витрати на організацію та проведення Турніру здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.
 
 
 
Додаток
до Положення про Всеукраїнський
Інтернет-турнір із природничих дисциплін
(пункт 5 розділу II)
Збір матеріалів Збір матеріалів
08:17:36|127.0.0.1|localhost|2024-07-23|CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)|34.204.198.73

:
: